Advocaat in burenrecht en erfdienstbaarheden

Burenrecht betreft bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van buurtpercelen, van buren dus. Overigens gelden veel van deze regels ook voor niet-eigenaren, bijvoorbeeld voor huurders. Vaak ontstaan er tussen buren geschillen over bijvoorbeeld de plaats van de erfgrens, beplanting bij de erfgrens, hinder (bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast), verkrijging van eigendom door verjaring, een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld een recht van overpad) en gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden. De regels van het burenrecht staan in de wet. Groos Advocatuur kan u helpen door deze regelgeving toe te lichten, zodat uw juridische positie duidelijk wordt. In het geval van een geschil kan Groos Advocatuur u bijstaan door de buren aan te schrijven of een procedure te starten.

Onze expertises

  • Adviseren en procederen over de uitleg van de erfdienstbaarheden
  • Het voeren van procedures ter verkrijging van een vervangende machtiging Kantonrechter
  • Geschillen over de erfgrens, beplanting bij de erfgrens
  • Juridisch bijstaan bij hinder door geluids- of stankoverlast
Vrije advocaatkeuze