Algemene voorwaarden Groos advocatuur

1. Groos Advocatuur

Groos Advocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Vijfhuizen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 61145998.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Groos Advocatuur, waaronder aanvullende- en vervolgopdrachten die met Groos Advocatuur worden gesloten en gelden mede ten behoeve van voor Groos Advocatuur werkzame (rechts-)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door Groos Advocatuur zijn betrokken. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Indien bij enige Opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere Opdrachten nimmer op beroepen.

2.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van Opdrachtgever, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Groos Advocatuur is aanvaard. Uitsluitend Groos Advocatuur geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing.

3.2 De uitvoering van aan Groos Advocatuur verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.3 Zowel Opdrachtgever als Groos Advocatuur kan de overeenkomst, indien gewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen middels een schriftelijke opzegging. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium – vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten van ingeschakelde derden- te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden, danwel in het geval van een vaste prijsafspraak voor de afgesproken som.

4. Gegevens

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groos Advocatuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Groos Advocatuur worden verstrekt. Groos Advocatuur heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Groos Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Groos Advocatuur haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.4 Groos Advocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever en/ of derden, indien vijf jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een dossier dat bij Groos Advocatuur in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

5. Honorarium

5.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst door Groos Advocatuur, is Opdrachtgever het Honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting zonder verrekening of opschorting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 De betaling van facturen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van Opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van Groos Advocatuur of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Derdengelden, gestelde bankrekeningen is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is Groos Advocatuur gerechtigd met ingang van die datum een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Groos Advocatuur maakt als gevolg van de niet-nakoming van de
Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden werkzaamheden van Groos Advocatuur betrekking hebben, heeft Groos Advocatuur het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen of een procedure niet bij de rechtbank aanhangig te maken, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.

5.3 Groos Advocatuur is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende Groos Advocatuur. Tevens is Groos Advocatuur gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van Opdrachtgever in de betrokken zaak.

5.4 Groos Advocatuur heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum. Opdrachtgever wordt hiervan uitdrukkelijk in kennis gesteld.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere beroepsaansprakelijkheid van Groos Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Elke aanspraak jegens Groos Advocatuur vervalt 12 maanden nadat degene wiens aanspraak het betreft op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

6.2 Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Groos Advocatuur beperkt tot een bedrag van € 10.000,- per opdracht.

6.3 Groos Advocatuur is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals (doch niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. Groos Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze of andere derden. Opdrachtgever vrijwaart Groos Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Groos Advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Groos Advocatuur . Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Groos Advocatuur worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Groos Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten door Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

6.4 De in deze Algemene Voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Groos Advocatuur bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.

6.5 Groos Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de door Groos Advocatuur geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Groos Advocatuur.

7. Geschillen/overig

7.1 Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Groos Advocatuur is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Noord-Holland of, naar keuze van Groos Advocatuur, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

7.2 Op de overeenkomst van opdracht is een kantoorklachtenregeling van toepassing, de klachtenregeling zal op verzoek worden toegestuurd. Klachten die na behandeling door de interne klachtprocedure niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland te Haarlem.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht. Zij kunnen voorts op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.groosadvocatuur.nl.